wintsk32.exe

相关内容

wintsk32.exe

wintsk32 - wintsk32.exe - 进程信息

进程文件: wintsk32 或者 wintsk32.exe
进程名称: YAHA.U virus
 
描述:
wintsk32.exe是YAHA.U病毒的一部分。该病毒会关闭杀毒软件,建立SMTP服务用以自身传播。这个进程的安全等级是建议立即进行删除。

出品者: 未知N/A
属于: 未知N/A

系统进程:
后台程序:
使用网络:
硬件相关:
常见错误: 未知N/A
内存使用: 未知N/A  
安全等级 (0-5): 4
间谍软件:
Adware:
病毒:
木马:

进程大全