wltuser.exe

相关内容

wltuser.exe

wltuser-wltuser.exe  - 进程信息

进程文件:wltuser 或者 wltuser.exe

进程名称:wltuser.exe

描述:

该进程一般所在文件路径是:c:\program files\windows live\toolbar\wltuser.exe
它是Windows Live 工具条相关程序,于加载Windows Live 工具条

出品者: Microsoft Corporation

属于: Windows Live Toolbar

系统进程:否

后台程序:否

使用网络:否

硬件相关:否

常见错误:未知n/a

内存使用:未知n/a

进程大全